Effluent polishing

Effluent polishing tot strikte lozings- of hergebruiknormen

Vanuit duurzaamheidsoogpunt is het interessant om gezuiverd afvalwater te hergebruiken als bijvoorbeeld irrigatiewater. Ter bescherming van het milieu en de volksgezondheid is het van belang dat dit hergebruikwater van voldoende kwaliteit is. Ook de lozing van gezuiverd afvalwater op kwetsbare wateroppervlakken dient zoals vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) te voldoen aan strikte lozingsnormen. Hiervoor ontwikkelde PureBlue Water verscheidene effluent polishing systemen.

Bij effluent polishing ondergaat het secundair effluent van de waterzuiveringsinstallatie bijkomende behandeling, ook wel tertiaire waterzuivering genoemd. Afhankelijk van de toepassing worden hierbij gesuspendeerde stoffen en nutriënten, zoals fosfaten en stikstof, verwijderd en wordt er gedesinfecteerd.

Multi-media filtratie

In conventionele systemen gebeurd effluent polishing door middel van een zandfiltratie met slechts één medium. Door gebruik te maken van multi-media filtratie biedt PureBlue Water een beproefde oplossing voor de grootste tekortkomingen van de conventionele systemen. Het multi-media filter StratoFlux++ gebruikt 4 lagen van natuurlijke materialen voor de verwijdering van zwevende stof. Hierbij worden partikels tot kleiner dan 1 micron, en hieraan gekoppelde BOD en COD verwijderd.

Desinfectie

Wij hebben uitgebreide expertise in desinfectie met behulp van ozon en UV. Wij bekijken welk systeem de beste en meest kostenefficiënte oplossing biedt voor uw probleem.

Geavanceerde oxidatie

Onze innovatieve geavanceerde oxidatieprocessen (AOP) staan in voor de verwijdering van moeilijk afbreekbare stoffen zoals micropolluenten, prioritaire stoffen en geneesmiddelen.

Meer weten? Contacteer ons

Deel dit op social media