Geneesmiddelenverwijdering bij RWZI

Type onderzoek | Geneesmiddelenverwijdering uit RWZI effluent met geavanceerde oxidatie (AOP)

Onderzoeksproject | TKI project in samenwerking met KWR

Jaar | 2016

Panheel-RWZI-PureBlue-geneesmiddelenverwijdering

Geneesmiddelen zijn waardevol voor de volksgezondheid. Ten gevolge van o.a. de vergrijzing neemt het gebruik van geneesmiddelen eveneens toe. Via het toilet en de riolering komen hun resten terecht in de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI). Echter, hier wordt slechts 60% tot 70% van de geneesmiddelresten verwijderd. Het overige deel wordt geloosd op het oppervlaktewater. Voor een aantal van deze stoffen is al bekend dat zij nadelige effecten hebben op het milieu en de waterorganismen. Voor bepaalde van deze geneesmiddelen worden deze veilige veilige concentratiegrenzen reeds overschreden. Dit zijn o.a. diclofenac (pijnstiller), azytrhomycine, clarithromycine en sulfamethoxazol (antibiotica), en carbamezepine (anit-epilepticum). Aangezien het oppervlaktewater een belangrijke bron is voor de productie van ons drinkwater, is het van wezenlijk belang dat de verwijdering van deze medicijnresten geoptimaliseerd wordt.

PureBlue Water deelname aan TKI Watertechnologie

Deze ontwikkelingen vragen om nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen. Hiervoor werd binnen het TKI (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) Watertechnologie een samenwerkingsproject aangegaan tussen PureBlue Water, KWR Watercycle Research Institute, Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), Waterleidingmaatschappij Limburg (WML). In dit project werd de verwijdering van geneesmiddelen en hun restanten uit het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallatie onderzocht op laboratorium- en pilootschaal.

Piloottest op effluent van RWZI Panheel

Na grondige laboratoriumtesten werd een piloottest bestaande uit ionenwisseling gevolgd door geavanceerde oxidatie uitgevoerd op het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Panheel. De pilootinstallatie werd gebouwd door PureBlue. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het effluent veel organisch materiaal (o.a. humuszuren) bevat. Dit organisch materiaal verstoort echter de verwijderingsprocessen. Door middel van een effectieve voorbehandeling met ionenwisseling worden de aanwezige humuszuren verwijderd. Hierdoor is de geavanceerde oxidatie van de microverontreinigingen efficiënter en effectiever. Bovendien is hierdoor het energieverbruik van het oxidatieproces significant lager, waardoor de geschatte kosten van het totale proces vergelijkbaar zijn met de schattingen voor andere processen, zoals filtratie over actieve kool en ozonisatie.

Help mij bij mijn project

Deel dit op social media